Restau­race Puškin Vás zve na veli­ko­noční nabídku a zelené pivo.

Můžete se těšit na.

Polévka Z čer­vené čočky.

Jehněčí bur­ger, ope­čené kro­kety, jogur­tový dip.

Pečené krá­ličí stehno, špe­nát, bram­bo­rové knedlíky.

Kuřecí roláda ve sla­nině plněná špe­ná­tem, šťou­chaný brambor.

Zelené pivo a Pope­leční pivo Benedict.

Nabídka platí od čtvrtka 14.4.2022.

Restau­race Puškin na Spo­ři­lově byla ote­vřena v roce 1990 a od té doby má stá­lého maji­tele. V roce 2010 se stala cer­ti­fi­ko­va­nou restau­rací Plzeň­ského Prazdroje a v roce 2013 tan­kov­nou. Z jejího jídel­ního lístku si můžete vybrat ze široké nabídky jídel s kuře­cím a vep­řo­vým masem či domá­cích spe­ci­a­lit, jako je pečené koleno nebo vep­řová žebra. Vege­ta­ri­áni si určitě vybe­rou z nabídky salátů a sýro­vých pokrmů. Nechybí ani před­krmy, a zmrz­li­nové poháry a k tan­ko­vému pivu Gambri­nus si můžete dát něco malého k zakous­nutí, třeba naklá­daný her­me­lín nebo topinky s maso­vou směsí.

Restau­race je plně kli­ma­ti­zo­vaná. Pro­story restau­race jsou při­způ­so­bené jak pro pořá­dání firem­ních akcí tak i ke sle­do­vání spor­tov­ních pře­nosů na O2 TV. Wi-Fi při­po­jení k inter­netu je posky­to­váno zdarma, k dis­po­zici jsou šipky, juke­box a karam­bol. Na jaře a v létě lze pose­dět na ven­kovní zahrádce. Zvláště v těchto měsí­cích je restau­race často navště­vo­vána mamin­kami s dětmi a to díky dět­skému hřišti, které se nachází hned vedle zahrádky.

© 2022 Restaurace Puškin Spořilov
Zásady ochrany osobních údajů
Restaurace Puškin Spořilov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram